Algemene voorwaarden van de website

Welkom bij fordprosoftware.be (de 'website').  Deze website wordt beheerd door Ford Motor Company Limited (hierna 'Ford') en de inhoud op de website is eigendom van Ford of aan haar aanverwante bedrijven en van aanverwante bedrijven en derden die op de website berichten plaatsen met toestemming van Ford, maar waarvoor Ford geen directe aansprakelijkheid aanvaardt. Wij verzoeken je deze algemene voorwaarden en het privacybeleid op de website te lezen, aangezien deze samen met eventuele aanvullende voorwaarden - die je door bepaalde onderdelen van de website te gebruiken automatisch accepteert - de volledige overeenkomst ten aanzien van de website vormen. Hierin staan de wettelijk bindende voorwaarden voor je bezoek aan deze website. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die deze website bezoeken ('bezoekers'), ongeacht het niveau van deelname.

Door deze website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je de volgende algemene voorwaarden ('algemene voorwaarden') hebt gelezen en begrepen en deze aanvaardt. Door deze website te gebruiken, stem je er ook mee in deze website niet voor onwettige doeleinden of in strijd met deze algemene voorwaarden te gebruiken. Ford en de aan haar verwante bedrijven behouden zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder je hiervan op de hoogte te stellen. Als je bezwaar hebt tegen dergelijke wijzigingen kun je ervoor kiezen te stoppen met het gebruik van deze website. Voortzetting van gebruik van de website na de ingangsdatum betekent dat je deze wijzigingen erkent en ermee instemt dat je gebonden bent aan de gewijzigde algemene voorwaarden. Ford kan de website op elk moment zonder bericht vooraf geheel of gedeeltelijk stopzetten en is niet verplicht een bericht of opmerking te bewaren of terug te sturen. Indien je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verzoeken wij je deze website niet te gebruiken.  

Deze website vormt op geen enkele wijze een aanbod tot het kopen of verkopen van Ford-voertuigen of het leveren van financiering of een leaseovereenkomst. De prijzen, productspecificaties en overige informatie op deze website dienen uitsluitend ter informatie, kunnen op elk moment zonder verplichting gewijzigd worden, kunnen per regio verschillen en zijn mogelijk niet geheel actueel of juist.  

De op deze website getoonde voertuigen dienen slechts ter algemene illustratie.

Beperkte licenties

Deze website, inclusief alle materialen, wordt beschermd door wereldwijde wetten op het auteursrecht en verdragsbepalingen, ongeacht of er een vermelding van auteursrechten op de materialen te zien is. Alle tekst, afbeeldingen, graphics, animaties, video's, muziek, geluiden en andere materialen op deze website zijn onderhevig aan de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Ford, haar aanverwante bedrijven en haar licentiegevers. Door gebruik van deze website stem je ermee in wereldwijd alle auteursrechten na te leven en onrechtmatig kopiëren van het materiaal te voorkomen. Tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, verleent Ford jou geen enkel uitdrukkelijk of impliciet recht op grond van enig octrooi, handelsmerk of copyright.

Op voorwaarde dat je deze algemene voorwaarden blijft naleven, verleent Ford jou een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang tot en gebruik, weergave en beluistering van deze website en de informatie, afbeeldingen, geluiden en tekst ('materialen') die hierop beschikbaar zijn. Je stemt ermee in de werking van de website op geen enkele wijze te onderbreken of te proberen te onderbreken. Je stemt er ook mee in Fords aanspraken op eigendom of geldigheid van haar rechten op het materiaal op deze website niet te zullen betwisten.

Ford verleent je toestemming om het materiaal op deze website uitsluitend voor persoonlijk, niet-zakelijk gebruik te bekijken en te downloaden. Ford kan deze toestemming op elk moment en om welke reden dan ook opschorten of beëindigden.  Deze toestemming is geen eigendomsoverdracht van de materialen en kopieën van de materialen en is onderhevig aan de volgende beperkingen:

Je moet in alle kopieën van het gedownloade materiaal alle in het materiaal opgenomen kennisgevingen over auteursrecht en eigendom intact laten;
Je mag het materiaal op geen enkele manier wijzigen, reproduceren of publiekelijk vertonen, uitvoeren, distribueren of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden;
Je mag het materiaal niet overdragen aan iemand anders, tenzij je hem of haar wijst op de verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene gebruiksvoorwaarden, en deze persoon daarmee instemt.

Linken, webcrawlers en archiveren

Als je naar deze website wilt linken, moet je voldoen aan de volgende richtlijnen:

  • je mag geen inhoud van deze website in je eigen website opnemen (bijvoorbeeld door in-lining, framing of het creëren van een andere browser- of randomgevingen rond de inhoud van de website). Je mag alleen linken naar de inhoud van de website en deze niet nabootsen;
  • je mag geen handelsmerken, logo's, ontwerpen of dienstmerken van Ford gebruiken in je links;
  • je mag niet de schijn wekken van een relatie of affiliatie met Ford;
  • je website mag geen beledigende, onaangename, illegale of ongepaste inhoud bevatten.

Als je een webcrawler of andere zoekfunctie wilt gebruiken om informatie van de website te verzamelen, moet je voldoen aan de bepalingen van het robots.txt-bestand van de website en mag je CAPTCHA of andere beveiligingsmaatregelen niet omzeilen.

Overige voorwaarden/beperkingen

WAARSCHUWING: IEDERE POGING VAN EEN PERSOON OM MET OPZET EEN WEBSITE TE BESCHADIGEN, DE AANMELDINGSPROCEDURE TE VERVALSEN OF DE LEGITIEME ZAKELIJKE BEDRIJFSACTIVITEITEN VAN FORD TE ONDERMIJNEN KAN EEN OVERTREDING VAN STRAF- OF BURGERLIJK RECHT VORMEN. INDIEN EEN DERGELIJKE POGING ONDERNOMEN WORDT, BEHOUDT FORD ZICH HET RECHT VOOR MEE TE WERKEN AAN DE VERVOLGING VAN DIE PERSOON EN ALLE WETTELIJK TOEGESTANE MAATREGELEN TE TREFFEN.

Handelsmerkverklaring

De naam Ford en alle handelsmerken en logo's die voorkomen op deze website zijn eigendom van of zijn in gebruik met toestemming van Ford. Deze handelsmerken omvatten onder andere merknamen van producten (bijvoorbeeld Ford, Lincoln, Motorcraft), modelnamen van voertuigen (bijvoorbeeld Mustang, Taurus, Explorer, F-150, Focus, Ranger), slogans (bijvoorbeeld 'Built Ford Tough') en logo's en emblemen. Het zonder toestemming gebruiken van op deze website getoonde handelsmerken is ten strengste verboden.

Wijzigingen aan de website

Ford en de aan haar verwante bedrijven behouden zich het recht voor om de werking van deze website of delen daarvan op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen, op te schorten, stop te zetten of permanent te annuleren zonder kennisgeving en verplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot productspecificaties of prijzen. Indien je deze website gebruikt nadat er wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt dit gezien als acceptatie van deze wijzigingen.

Privacy

Voor het beleid en de praktijken van Ford met betrekking tot gegevens die we van je kunnen verzamelen in verband met je gebruik van deze website, kun je het privacybeleid lezen.  Door deze website te gebruiken, stem je in met dit privacybeleid en ben je gebonden aan de voorwaarden van dit privacybeleid: fordprosoftware.be/privacy-policy

Vrijwaring en schadeloosstelling

Door deze website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je Ford en haar dochterondernemingen en aanverwante bedrijven, hun respectievelijke distributeurs, verdelers, verdelergroepen en advertentie- en promotiebureaus, samen met hun respectievelijke medewerkers, agenten, directeuren, functionarissen en aandeelhouders zult verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren tegen aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) als gevolg van je gebruik van deze website, je overtreding of vermeende overtreding van deze algemene voorwaarden en/of je inbreuk of vermeende inbreuk op een octrooi, copyright, handelsmerk, eigendomsrecht of andere rechten van derden.  Ford behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke kwestie die anders onderworpen is aan schadeloosstelling door jou, in een dergelijk geval stem je ermee in om samen te werken aan de verdediging van Ford tegen een dergelijke claim. 

Disclaimer 

Ford kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door dit bericht bij te werken.  Je bent gebonden aan deze herzieningen en je dient daarom deze pagina af en toe te bezoeken om de geldende algemene voorwaarden te bekijken.  LET OP: DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GELDEN ALLEEN VOOR DEZE WEBSITE. VOOR ANDERE WEBSITES VAN FORD OF AAN HAAR VERWANTE BEDRIJVEN KUNNEN ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN GELDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DIE WEBSITES.  JE BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET LEZEN EN BEGRIJPEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIE WEBSITES.

Deze website en alle informatie die deze website bevat, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt zoals deze is weergegeven ('as is'-basis) en kan technische, typ- of andere fouten bevatten. Soms kan de verstrekte informatie een mening of een oordeel bevatten. Ford, informatieverstrekkers en hun vertegenwoordigers verstrekken geen garanties, verklaringen of waarborgen van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot onder andere de juistheid, actualiteit of volledigheid, de werking van de website, de informatie, het materiaal, de inhoud, de verkrijgbaarheid en de producten. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijst Ford alle uitdrukkelijke of impliciete aansprakelijkheid af, onder andere voor impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Ford is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website die is gelinkt aan deze website en impliceert niet direct of indirect goedkeuring, onderschrijving of affiliatie met een gelinkte website.

JE STEMT ERMEE IN DAT JE GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING WIJZEN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, MOEDERMAATSCHAPPIJEN, AANVERWANTE BEDRIJVEN, AANDEELHOUDERS, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE AANSPRAKELIJKHEID AF IN VERBAND MET DEZE WEBSITE EN JOUW GEBRUIK DAARVAN. FORD, HAAR INFORMATIEVERSTREKKERS EN HUN VERTEGENWOORDIGERS GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DEZE WEBSITE ZIJN GEKOPPELD EN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (I) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONJUISTHEDEN IN DE INHOUD, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN JE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, (III) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONSGEGEVENS EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN ZIJN OPGESLAGEN, (IV) ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN VERZENDING NAAR OF VAN ONZE WEBSITE, (IV) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE NAAR OF VIA ONZE WEBSITE WORDEN VERZONDEN DOOR EEN DERDE EN/OF (V) FOUTEN OF OMISSIES IN INHOUD OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN GEPLAATSTE, PER E-MAIL VERSTUURDE, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKTE INHOUD VAN DE WEBSITE. FORD GARANDEERT, ONDERSCHRIJFT EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR DERDEN WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN VIA DE WEBSITE OF EEN GEHYPERLINKTE WEBSITE OF DIE VOORKOMEN IN EEN BANNER OF ANDERE ADVERTENTIE, EN FORD ZAL GEEN PARTIJ ZIJN BIJ, OF OP ENIGE WIJZE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR, HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN JOU EN DERDEN/LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ENIG MEDIUM OF IN ENIGE OMGEVING, DIEN JE JE EIGEN BEOORDELINGSVERMOGEN ZO GOED MOGELIJK TE GEBRUIKEN EN DE NODIGE VOORZICHTIGHEID TE BETRACHTEN.  FORD, HAAR INFORMATIEVERSTREKKERS EN HUN VERTEGENWOORDIGERS LEVEREN GEEN JURIDISCHE, FISCALE, MEDISCHE, COUNSELING, BOEKHOUDKUNDIGE, INVESTERINGS-, FINANCIËLE OF ANDERE PROFESSIONELE DIENSTEN OF ADVIEZEN.

Diversen

Deze algemene voorwaarden vormen samen met eventuele aanvullende voorwaarden, waarmee je instemt als je gebruikmaakt van bepaalde onderdelen van deze website, de volledige overeenkomst ten aanzien van de website en alle diensten. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven alle eerdere en gelijktijdige berichten, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk tussen jou en ons met betrekking tot de website of de op de website geleverde diensten.  Deze algemene voorwaarden worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales. Indien een rechter bepaalt dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling worden verwijderd en blijven de overige bepalingen van kracht.  Als Ford niet in staat is een recht of bepaling uit deze algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent dit niet dat zij afstand doet van dit recht of deze bepaling. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, komen de partijen echter overeen dat de rechtbank zich moet inspannen om uitvoering te geven aan de intenties van de partijen, zoals weergegeven in de bepaling, en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.   Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Engeland en Wales, en jij onderwerpt je hierbij onherroepelijk aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken voor dit doel.

Top